Wim de Vries
Spreker, dagvoorzitter, panellid
“Duurzaam moet je doen”
Ik ben onderzoeker bij Alterra op het gebied van nutriëntenkringlopen, broeikasgasemissies en bodemverontreiniging en daarnaast professor aan de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit.
Prof. Dr. Ir. Wim de Vries is onderzoeker bij Alterra (Wageningen UR) op het gebied van de bodemchemie, met speciale aandacht voor verzuring,. Wim de Vries is ook professor aan de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit, waar hij de leerstoel “Integrale stikstof effectmodellering” bekleedt. Zijn specifieke expertise betreft de ontwikkeling en toepassing van bodemmodellen op verschillende schaalniveaus, gaande van lokale schaal naar regionale-, nationale, continentale- (met name Europa) en wereldschaal. Zijn onderzoek richt zich onder andere op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Daarbij gaat het met name om de emissies van ammoniak en broeikasgassen naar de lucht, de veranderingen in bodemvruchtbaarheid door accumulatie of verlies aan organische stof, nutriënten en metalen en de uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater. Hij onderzoekt ook op de gevolgen van veranderingen in stikstof- en fosfaatbelasting op ecosysteem diensten, zoals de productiviteit en koolstofopslag van bossen en de diversiteit van plantensoorten. Wim de Vries heeft meer dan 500 publicaties als auteur en coauteur geschreven over bovengenoemde onderwerpen, waaronder meer dan 150 in internationale “peer reviewed journals”.
Afval en grondstoffen (circulair, biobased economy)
Water en waterbeheer
Natuur, ecologie, biodiversiteit, landgebruik
Weer en Klimaatverandering
Food & Agri
Talen:
Nederlands
Engels
Tarief:
Spreken: in overleg
Dagvoorzitter: in overleg
Rol:
Dagvoorzitters
Spreker
Panellid